Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy

Nazwa zamówienia: Wymiana pokrycia stropodachu koszar piechoty Fortu 39 OLSZANICA – ul. Ireny Kosmowskiej 12 Kraków

Identyfikator postępowania: ocds-148610-01b0a7fc-12f7-11ed-b950-8227d40187e8

Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00289527/01

Data ogłoszenia: 03-08-2022

----------------------

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022