Koncert „Muzyka polska na głos i fortepian” odbędzie się 26 listopada o godzinie 19stej. Koncert został zorganizowany w ramach cyklu wydarzeń związanych z obchodami Święta Niepodległości w Młodzieżowym Dom Kultury „Dom Harcerza”.

W repertuarze koncertu znajdą się pieśni czołowych kompozytorów tego gatunku – Fryderyka Chopina, Stanisława Moniuszki, Mieczysława Karłowicza oraz Władysława Żeleńskiego. W roli sopranistki usłyszą Państwo Annikę Mikołajko-Osman. Śpiewaczka jest absolwentką Akademii Muzycznej w Krakowie oraz Akademii Muzycznej w Katowicach. Jako solistka debiutowała na scenie Filharmonii Krakowskiej w operze „Peleas i Melizanda” pod batutą Gabriela Chmury. Zajmuje się wykonawstwem muzyki operowej, operetkowej, oratoryjnej oraz chóralnej. Przede wszystkim specjalizuje się jednak w muzyce współczesnej. Występuje jako solistka na krajowych i międzynarodowych festiwalach.

Muzyka polska 2021 bnr

Na koncercie planowane jest również wykonanie jednego z zapomnianych utworów Eugeniusza Pankiewicza oraz prawykonanie powstałej specjalnie na tę okazję kompozycji Karola Osmana. Kompozytor jest absolwentem Akademii Muzycznej w Krakowie. Specjalizuje się w muzyce filmowej i teatralnej. Utwory Karola Osmana zostały docenione w renomowanych konkursach kompozytorskich o zasięgu międzynarodowym oraz wystawiane na licznych festiwalach w kraju i za granicą, między innymi w USA i Francji.

Podczas koncertu usłyszeć będzie można również utwory fortepianowe Ignacego Jana Paderewskiego, Fryderyka Chopina i Karola Szymanowskiego wykonane przez Radosława Goździkowskiego. Pianista również jest absolwentem Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie. Koncertuje solowo i zagranicą. Był wielokrotnym stypendystą. Otrzymał między innymi Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Małopolskiej Fundacji Stypendialnej „Sapere Auso” i Prezydenta Miasta Konina za osiągnięcia artystyczne.

Koncert poprowadzi dyrygentka Joanna Knapik, która przybliży słuchaczom historię poszczególnych utworów oraz opowie o interesujących faktach z dziedziny historii muzyki związanej z repertuarem koncertu.

The concert "Polish music for voice and piano" will be held on November 26 at 7 PM. The concert takes part of a series of events related to the Independence Day.

The concert's repertoire will include songs by leading composers of this genre - Fryderyk Chopin, Stanisław Moniuszko, Mieczysław Karłowicz and Władysław Żeleński. As a soprano you will hear Annika Mikołajko-Osman, who graduated from the Academy of Music in Kraków and the Academy of Music in Katowice. As a soloist, she made her debut on the stage of the Krakow Philharmonic in the opera "Peleas and Melisande" under the baton of Gabriel Chmura. She performs opera, operetta, oratorio and choral music. She specializes mostly in contemporary music. Annika Mikołajko-Osman performs as a soloist at national and international festivals.

The concert also includes the performance of one of the forgotten pieces by Eugeniusz Pankiewicz and the premiere of a composition by Karol Osman, specially created for this occasion. The composer graduated from the Academy of Music in Krakow. He specializes in film and theater music. Karol Osman's works were appreciated in renowned international composers' competitions and exhibited at numerous festivals in Poland and abroad, including the USA and France.

During the concert, you will also be able to hear piano pieces by Ignacy Jan Paderewski, Fryderyk Chopin and Karol Szymanowski, performed by Radosław Goździkowski. The pianist is also a graduate from the Academy of Music in Krakow. He performs solo and abroad and was a multiple scholarship holder. He received, among others, the scholarship of the Minister of Culture and National Heritage, the Małopolska Scholarship Foundation "Sapere Auso" and the Mayor of Konin for artistic achievements.

The host of the concert will be conductor Joanna Knapik, who will introduce the audience to the history of individual pieces and tell about interesting facts from the field of music history related to the concert's repertoire.

plakat