Pkt. 1 Zadania i nazwa

1. Zadaniem Ośrodka Szkolno-Wypoczynkowego „FORT 39” jest: zapewnienie wypoczynku dzieciom i młodzieży szkolnej oraz innym osobom, upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa jako aktywnych form wypoczynku.

2. Ośrodka Szkolno-Wypoczynkowego „FORT 39” jest filią:
Młodzieżowego Domu Kultury „Domu Harcerza”
Ul. Reymonta 18, 30-059 Kraków
Tel. 126375935; 126373761

3. Nazwa:
Ośrodka Szkolno-Wypoczynkowego „FORT 39”
ul. I. Kosmowskiej 12
30-240 Kraków
Tel. 12 6238022, 604 053 621
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.mdk-dh.krakow.pl/fort39

 

Pkt. 2 Postanowienie ogólne

1. Regulamin określa szczegółowe zasady organizacji i sposób korzystania z Ośrodka Szkolno-Wypoczynkowego „FORT 39” zwanego dalej Ośrodkiem „FORT 39”.

2. Realizacja regulaminu powinna przyczynić się do stworzenia życzliwej atmosfery, wzajemnego zrozumienia i poszanowania.

3. Prawo do korzystania z Ośrodka „FORT 39” przysługuje młodzieży szkolnej i studenckiej, nauczycielom i wychowawcom.

4. Z noclegu w Ośrodku „FORT 39”, w razie wolnych miejsc, mogą korzystać również inne osoby pod warunkiem przestrzegania regulaminu.

5. Ośrodek „FORT 39” jest placówką oświatową, sprzedaż jakiegokolwiek alkoholu jest zakazana.

 

Pkt. 3 Organizacja Ośrodka „FORT 39”

1. Ośrodek „FORT 39” jest placówką całoroczną.

2. Ośrodek „FORT 39” dysponuje 26 miejscami noclegowymi.

3. Organem prowadzącym placówkę jest Gmina Miejska Kraków.

4. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Małopolski Kurator Oświaty.

 

Pkt. 4 System rezerwacji miejsc noclegowych w Ośrodku „FORT 39”.

1. Rezerwacja noclegów dla wycieczek ( grup zorganizowanych) oraz innych osób przyjmowana jest wg kolejności zgłoszeń.

2. Rezerwację miejsc w Ośrodku „FORT 39” można dokonać: telefonicznie, faksem, pocztą elektroniczną, osobiście.

3. Przebywający do Ośrodka „FORT 39” regulują należne opłaty według cennika. Przewidziane są zniżki dla grup harcerskich, młodzieży szkolnej, oraz specjalne zniżki dla szkolnych grup zorganizowanych z Gminy Kraków.

4. Zamówienia wycieczek są kwalifikowane według kolejności zgłoszeń.

 

Pkt. 5 Zakwaterowanie

1. Doba hotelowa w Ośrodku „FORT 39” trwa od godz. 1200 do godz. 1000 następnego dnia.

2. Przyjmowanie osób do Ośrodka „FORT 39” odbywa się od godz. 1200 do 2100 w każdy dzień tygodnia. W uzasadnionych przypadkach Goście mogą zająć pomieszczenia w godzinach wcześniejszych w miarę wolnych miejsc, po zameldowaniu się w Ośrodku.

3. Kierownik grupy wycieczkowej i opiekunowie zobowiązani są nocować w Ośrodku „FORT 39” razem z uczestnikami grupy, osobne pomieszczenie dla opieki tyko w przypadku wolnych miejsc.

4. Samochody gości Ośrodka należy pozostawić na parkingu.

5. Osoby nie zameldowane w Ośrodku mogą przebywać na jego terenie do godziny 21.

 

Pkt. 6 Wykwaterowanie

1. Przy zwalnianiu miejsca w pokoju gość ma obowiązek:
a) zgłosić ten fakt w recepcji,
b) pokój uprzątnąć, wyposażenie zostawić w takim stanie jak zastał,
c) zdać pościel w miejscu pobrania, złożyć na łóżkach koce, kołdry, itp.,
d) zdać klucz.

2. Kierownik grupy zorganizowanej ma obowiązek zadbać o dopilnowanie porządku w pokojach, zdać wszystkie klucze.

3. Recepcjonista sprawdza, czy pokoje i pomieszczenia zostały zdane w należytym stanie.

 

Pkt. 7 Odpowiedzialność Ośrodka „FORT 39” za przedmioty wartościowe oraz pieniądze

1. Osoby przebywające w Ośrodku „FORT 39” są zobowiązane do zabezpieczenia przedmiotów wartościowych, w tym pieniędzy.

2. Ośrodek „FORT 39” nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe oraz pieniądze wnoszone do Ośrodka „FORT 39” przez osoby korzystające z Ośrodka „FORT 39.

 

Pkt. 8 Prawa osób przebywających w Ośrodku „FORT 39”

1. Dzieci i młodzież oraz turyści indywidualni mogą korzystać z pobytu w placówce dowolną ilość dni po spełnieniu wszystkich kryteriów przedstawionych w paragrafie 4 i 5.

2. Osoby przebywające w Ośrodku „FORT 39” mają prawo korzystać z bazy Ośrodka tj.:
• Kuchni turystycznej,
• Świetlicy.

3. Ośrodek „FORT 39” ma obowiązek zapewnić:
• Warunki pełnego i nieskrepowanego pobytu,
• Bezpieczeństwo przebywania,
• Profesjonalną uprzejmą obsługę,
• Sprzątanie pomieszczeń mieszkalnych i sanitarnych,
• Bieżące usuwanie usterek i awarii,
• Korzystanie z kuchni turystycznej i z zadaszonego grilla oraz odpłatnie ze sklepiku.

 

Pkt. 9 Obowiązki osób przebywających w Ośrodku „FORT 39”

1. Osoby przebywające w Ośrodku „FORT 39” zobowiązane są do zapoznania się z regulaminem obiektu i jego przestrzeganiem.

2. Od godziny 2200 do 700 obowiązuje w Ośrodku „FORT 39” cisza nocna.

3. Goście, którzy przychodzą późno lub bardzo wcześnie wychodzą z Ośrodka „FORT 39”, nie powinni zakłócać wypoczynku pozostałym osobom. Przesunięcie ustalonych godzin ciszy jest możliwe tylko w wyjątkowych przypadkach za wiedzą i zgodą kierownika Ośrodka „FORT 39”.

4. Przygotowanie posiłków może się odbywać jedynie w miejscu do tego wyznaczonym tj. Kuchni Turystycznej. Po spożyciu posiłków należy Kuchnię turystyczną posprzątać, pozostawiając w stanie zastanym.

5. Wszelkie zniszczenia i uszkodzenia przedmiotów stanowiących własność Ośrodka „FORT 39” należy zgłaszać w recepcji.

6. W Ośrodku „FORT 39” obowiązuje przyzwoity i odpowiedni do miejsca przebywania ubiór, spokój i kulturalny sposób zachowania się.

7. W Ośrodku „FORT 39” zabrania się:
a) uprawiania gier hazardowych,
b) sprzedaży, podawania i spożywania alkoholi,
c) sprzedaży, podawania i spożywania środków odurzających (narkotyków),
d) palenia tytoniu oraz używania otwartego ognia.

8. Gości Ośrodka „FORT 39” zobowiązuje się do przestrzegania przepisów bezpieczeństwa oraz przepisów ppoż. Ośrodek wyposażony jest w system alarmowy. Nieuzasadnione uruchomienie alarmu powoduje opłatę karną.

9. Goście zobowiązani są do oszczędnego używania wody i energii elektrycznej.

10. W Ośrodku „FORT 39” obowiązuje zakaz posiadania i wnoszenia przedmiotów uznawanych za niebezpieczne i stwarzające zagrożenie dla zdrowia i życia.

11. Zabrania się wchodzenia na dach budynku oraz murki znajdujące się po bokach budynku Ośrodka „Fort 39”.

12. Goście zobowiązani są do szanowania terenów zielony znajdujących się w otoczeniu budynku Ośrodka „Fort 39”.

 

Pkt. 10 Postępowanie w przypadku naruszenia regulaminu Ośrodka „FORT 39” i praw przebywających w Ośrodku.

1. Wszelkie zniszczenia i uszkodzenia przedmiotów stanowiących własność Ośrodka „FORT 39” należy zgłaszać obsłudze, która określa, w porozumieniu z kierownikiem wysokość odszkodowania.

2. W razie przekroczenia regulaminu Ośrodka „FORT 39” lub nieodpowiedniego zachowania się, kierownik Ośrodka lub wyznaczony przez niego pracownik, jest upoważniony do usunięcia korzystającego z pobytu w Ośrodku, a ponadto do zawiadomienia o tym fakcie właściwej szkoły, uczelni, organizacji, biura turystycznego.

3. W przypadku naruszenia jakichkolwiek praw, korzystający z Ośrodka, mają prawo złożenia skargi do organu prowadzącego Ośrodek za pośrednictwem kierownika Ośrodka lub bezpośrednio do Dyrekcji Młodzieżowego Domu Kultury „Domu Harcerza” w Krakowie tel. 12 6375935 lub 12 6373761.

 

Pkt. 11 Postanowienia końcowe

1. Zwierzęta mogą przebywać w Ośrodku za zgodą kierownika Ośrodka.

2. W sprawach nie ujętych w Regulaminie, a dotyczących toku życia w placówce, jak: zapewnienie porządku, ochrona mienia, przestrzeganie zasad kultury itp. korzystający są zobowiązani stosować się do wskazań kierownika lub upoważnionego przez niego pracownika placówki.

3. Za usługi świadczone przez Ośrodek Szkolno-Wypoczynkowy „FORT 39”pobierane są opłaty. Wysokość opłat określa Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury „Domu Harcerza” w Krakowie.