Regulamin i procedury organizacji zajęć w MDK „Dom Harcerza” od 1 września 2020

 • Do MDK DH może uczęszczać uczestnik bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 • Uczestnicy mogą być przyprowadzani do placówki i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i z MDK DH opiekunowie z dziećmi oraz uczestnicy przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
 • Przy wejściu do budynku MDK znajduje się informacja o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcja użycia środka dezynfekującego. Wszyscy wchodzący do budynku mają możliwość skorzystania z płynu do dezynfekcji rąk.
 • Do przestrzeni wyznaczonej w MDK DH mogą wchodzić tylko opiekunowie odprowadzający dzieci do 5 roku życia, zachowując zasady:  a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,  b) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,  c) dystansu od pracowników placówki min. 1,5 m,  d) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa i dezynfekcja rąk).
 • Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno przyprowadzać uczestnika na zajęcia.
 • Zaleca się korzystanie przez uczestników z pobytu na świeżym powietrzu na terenie MDK „Dom Harcerza”, przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu pomiędzy nimi.
 • Należy ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczestnikami.
 • Należy zapewnić sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami uczestnika. Rekomendowany jest kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość.
 • Każda osoba wchodząca do budynku MDK DH będzie miała mierzoną temperaturę za pomocą termometru bezdotykowego. Przy temperaturze od 38 stopni Celsjusza nie jest możliwe uczestnictwo w zajęciach.
 • Jeżeli pracownik placówki zaobserwuje u uczestnika objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, uczestnik zostanie odizolowany w odrębnym pomieszczeniu (izolatorium) i niezwłocznie zostaną powiadomieni rodzice/opiekunowie o konieczności odebrania uczestnika ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).
 • Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 • W salach MDK DH używany sprzęt oraz podłoga będą dezynfekowane detergentem zgodnie z wytycznymi MEN i GIS.
 • Uczestnicy nie powinni zabierać ze sobą do MDK DH niepotrzebnych przedmiotów.
 • Każda osoba wchodząca do budynku MDK DH ma obowiązek zdezynfekować dłonie lub założyć rękawiczki ochronne, musi mieć zakryte usta i nos oraz nie wolno jej przekraczać obowiązujących stref przebywania.
 • Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem.
 • W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych należy wywiesić plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje dezynfekcji.
 • Należy na bieżąco dbać o czystość urządzeń sanitarno-higienicznych, w tym ich dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem detergentu.
 • Zużyte maski i rękawiczki jednorazowe należy wyrzucać do przeznaczonego do tego kosza/pojemnika.
 • W MDK DH została opracowana procedura postępowania na wypadek zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19, która uwzględnia m. in. następujące założenia:  1. Pracownicy są poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno - epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.  2. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.  3. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem zostanie niezwłocznie odsunięty od pracy. W takim przypadku zostanie wstrzymane przyjmowanie kolejnych grup uczestników, powiadomiona właściwa miejscowo powiatowa stacja sanitarnoepidemiologiczna i należy stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.  4. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, będzie poddany gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekowaniu powierzchni dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.). W razie potrzeby zastosujemy się do indywidualnych zaleceń wydanych przez inspektorat sanitarny.  5. W określonym, łatwo dostępnym miejscu są umieszczone potrzebne numery telefonów, w tym do stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.

---------------------------------------------------------------

Ważne telefony

 • INFOLINIA NFZ DOTYCZĄCA KORONAWIRUSA: 800 190 590
 • WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA: alarmowy: 667 881 188 informacyjny: 12 254 94 16, 12 254 95 00 dni robocze 8.00–20.00: 12 254 94 34, 12 254 94 37

---------------------------------------------------------------

Materiały